Uzlaştırma kapsamındaki suçlar
Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlar - Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
Reklam

Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlar

Uzlaştırma kapsamında kalan suçlar hakkında uzlaşma hükümleri uygulanır. Uzlaştırma bürosunun görev alanına giren suçlar yönünden soruşturma aşamasında yeterli delil elde edilmiş ise iddianame düzenlemek yerine uzlaştırma bürosuna gönderme kararı verilir. Soruşturma evrakı uzlaştırma bürosuna gönderilir ve tarafları uzlaştırmak için sistem üzerinden otomatik rastgele uzlaştırmacı atanır. Uzlaştırmacı, taraflar uzlaşmış olsun olmasın her iki şekilde de rapor tanzim eder. Rapor sonucunda taraflar uzlaşmış ise davanın düşmesi, aksi halde iddianame tanzim edilerek dava açılmasına yönünde karar verilir. Daha detaylı olarak uzlaştırma kapsamındaki suçlara bakmak gerekirse;

  Türk Ceza Kanunundaki Uzlaşmaya Tabi Suçlar

 1. Bir Türk vatandaşının TCK 13.maddede yazılı suçlar dışında aşağı sınırı bir yıldın az hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve Türkiye’de kovuşturulabilirliği bulunması ve zarar görenin şikayeti olması hali (11/2)
 2. Bir yabancının TCK 13.maddede yazılı suçlar dışında, Türk Kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması, failin Türkiye’de bulunması ve suçtan zarar görenin şikayetçi olması hali (12/2)
 3. Kasten yaralama (3. fıkra hariç madde 86) uzlaşmaya tabi.
 4. Kasten Yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (88)
 5. Taksirle yaralama, 89. maddedeki suçların tümü, şikayete tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın uzlaşma kapsamındadır.
 6. Tehdit (106/1, ikinci cümle); şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 7. İş ve çalışma hürriyetini ihlal (117/1); şikayete tabi. Uzlaşma kapsamında.
 8. Kişilerin huzur ve sükununu bozma (123); şikayete tabi. Uzlaşma kapsamında.
 9. Hakaret (125), kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen (125/3-a) hariç, şikayete tabi, uzlaşma kapsamında.
 10. Kişinin hatırasına hakaret (130) şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 11. Haberleşmenin gizliliğini ihlal (132); şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 12. Kişiler arasındaki konuşmaları dinlenmesi ve kayda alınması (133); şikayete tabi ve Uzlaşma kapsamında.
 13. Özel hayatın gizliliğini ihlal (134); şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 14. Alacağın tahsili maksadıyla cebir veya tehdit kullanılması (150/1); bu halde tehdit ve yaralama suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtildiğinden, işlenen fiilin tehdit (1061-2.c) suçunun şikayete bağlı hali ile sınırlı olması veya yaralama suçunun 86. maddenin 1. veya 2. fıkrasını aşmayan boyutta bulunması durumunda uzlaşma da uygulanmalıdır.
 15. İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (153/1,2). Kanununun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 16. Hakkı olmayan yere tecavüz (154/1) Kanunun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 17. Hakkı olmayan yere tecavüz (154/3); Kanunun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 18. Bedelsiz senedi kullanma (156/1). Şikayete tabi. Uzlaşma kapsamında.
 19. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (160). Şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 20. Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (164/1), Kanunun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 21. Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi (165/1), Kanunun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 22. Bilgi vermeme (166/1), Kanunun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 23. Açığa imzanın kötüye kullanılması (209/1); birinci fıkra şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 24. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (233/1); birinci fıkra şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
 25. Ticari sır, müşteri sırrı veya bankacılık sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklama (239); CMK 253/1. madde uyarınca 4. fıkra hariç, maddenin tamamı uzlaşmaya tabidir
 26. Yabancı devlet temsilcilerine karşı hakaret (342/2), şikayete bağlı ve uzlaşma kapsamında.

  Özel Kanunlardaki Uzlaşmaya Tabi Suçlar

 1. 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK ; 73/A maddesinin ilk fıkrasının a, b, c, bentlerindeki suçlar şikayete ve uzlaşmaya tabidir. Aynı maddenin 3. fıkrasındaki suçun zarar göreni ve şikayete hakkı olanlar kamu tüzel kişileri (Enstitü ve Esnaf Odaları ile Ticaret Borsaları Birliği ve Ticaret Odaları, Tüketici Dernekleri) olduğundan, 3. fıkra uzlaşmaya tabi değildir.
 2. 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK; 48/A maddesinin ilk fıkrasının a, b, c, bentlerindeki suçlar şikayete ve uzlaşmaya tabidir. Aynı maddenin 3. fıkrasındaki suçun zarar göreni ve şikayete hakkı olanlar kamu tüzel kişileri (Enstitü ve Esnaf Odaları ile Ticaret Borsaları Birliği ve Ticaret Odaları, Tüketici Dernekleri veya hakları ihlal edilen diğer kamu tüzel kişileri) olduğundan, 3. fıkra uzlaşmaya tabi değildir.
 3. 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK ; 24/A maddesinin ilk fıkrasının a, b, c, bentlerindeki suçlar şikayete ve uzlaşmaya tabidir. Aynı maddenin 3. fıkrasındaki suçun zarar göreni ve şikayete hakkı olanlar kamu tüzel kişileri (Enstitü ve Esnaf Odaları ile Ticaret Borsaları Birliği ve Ticaret Odaları, Tüketici Dernekleri veya hakları ihlal edilen diğer kamu tüzel kişileri) olduğundan, 3. fıkra uzlaşmaya tabi değildir.
 4. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ; 61/A maddesinin ilk fıkrasının a, b, c, bentlerindeki suçlar şikayete ve uzlaşmaya tabidir. Aynı maddenin 3. fıkrasındaki suçun zarar göreni ve şikayete hakkı olanlar kamu tüzel kişileri (Enstitü ve Esnaf Odaları ile Ticaret Borsaları Birliği ve Ticaret Odaları, Tüketici Dernekleri veya hakları ihlal edilen diğer kamu tüzel kişileri) olduğundan, 3. fıkra uzlaşmaya tabi değildir.
 5. 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu ; 5728 sayılı Kanunla değişik 12. maddesindeki suç anılan değişiklikten önce olduğu gibi sonra da şikayete ve uzlaşmaya tabidir.
 6. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ; 80/2. maddedeki suç şikayete ve uzlaşmaya tabidir.
 7. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ; 14/3. maddesindeki suç şikayete ve uzlaşmaya tabidir.
 8. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ; 5728 sayılı Kanunla değişik 71 ve 72. maddelerindeki suçlar, 75. maddedeki şikayet koşulu nedeniyle uzlaşmaya tabidir. Ancak, 75/2. maddede belirtildiği üzere zarar görenin kamu tüzel kişisi olduğu hallerde uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Ayrıca 71/son maddesindeki etkin pişmanlık niteliğindeki düzenleme nedeniyle bu fıkra kapsamındaki suçlar uzlaşmaya tabi değildir.
 9. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ; a) 64. maddedeki haksız rekabet suçu şikayete ve uzlaşmaya tabidir. Ancak, aynı Kanunun 58/3. maddesi uyarınca suçtan zarar göreninin kamu tüzel kişileri olduğu hallerde uzlaşma hükümleri uygulanamaz. b) 1469. maddedeki; gemi adamlarının görevi yapmama suçları şikayete ve uzlaşmaya tabidir. c) 1470. maddedeki, gemi adamlarının disiplin yetkisini kötüye kullanma suçu, şikayete ve uzlaşmaya tabidir.
 10. 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun; 66. maddesi, ( c ) bendi hariç şikayete ve uzlaşmaya tabidir. 66/c maddesinin mağduru Devlet olup, 5728 sayılı Kanundan önce şikayet hakkının Bakanlık ve ticaret, sanayi odaları vb. kamu tüzel kişilerine de ait olduğu belirtilmekteydi, anılan kanun değişikliği ile bu bent şikayete tabi olmaktan da çıkartılmıştır.

Uzlaştırma kapsamında kalan suçlara ilişkin detaylı bilgilere makale içeriğinde yer verilmiştir. Bu içerik yayınlandığı tarih itibariyle günceldir. Yazının yayınlandığı tarih itibariyle kanun kapsamında değişiklikler olması durumunda sitemiz herhangi bir güncelliği taahhüt etmemektedir. Site içeriğinden kaynaklı oluşabilecek herhangi bir olumsuzluktan doğacak hak mağduriyetlerinden sitemiz ve yazarlarımız kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.

Uzlaşma Kapsamı hakkında daha fazla bilgi için aşağıda yer alan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Reklam

http://www.uzlasma.adalet.gov.tr/doc/ihtiyac/grprplr/2grup.pdf

Reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.