Türk vergi sistemi ders notları
Türk vergi sistemi ders notları
Reklam
Türk vergi sistemi ders notları
Türk vergi sistemi ders notları

Türk Vergi Sistemi Ders Notları

Türk vergi sistemi ders notları açık öğretim fakültesi öğrencileri için hazırlanmıştır. Tüm ders kitabı ve aynı zamanda çıkmış sorular da göz önüne alınarak özetlenmiştir. Sınav sistemine uygun ve çıkma ihtimali yüksek bölümleri içerir. Türk vergi sistemi ders notları gerçekten sınava hazırlanan öğrenciler için vazgeçilmez bir noktaya gelmiştir. Fazlasıyla uzun olan bu ders için ders notları olmadan çalışmak oldukça zordur. Sizler için çalıştık ve en güzel şekilde özetledik. Türk vergi sistemi ders notlarını okumaya başlayabilirsiniz…

Türk Vergi Sistemi Ders Notları Çıkmış Sorular Üzerinden Net Bilgiler 1

 • Sermayenin başkasına kullandırılması neticesinde İrat elde edilir.
 • Gelir vergisinin konusunu tüzel kişilerin geliri oluşturur.
 • Vergi hukukunda Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark öz sermaye‘nin tanımını oluşturur.
 • Diğer ücret gelirlerinin vergisi Şubat ve Ağustos aylarında ödenir.
 • 2016 yılında sahip olduğu konutu kiralayarak gelir elde eden mükellef gelir vergisi beyannamesini 2017 yılının Mart ayında verir.
 • İş yeri ve ikametgahları farklı vergi daireleri bölgesinde bulunan gelir vergisi mükellefleri, Maliye bakanlığının uygun görmesi üzerine beyannamesini iş yerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine verebilir.
 • İlk üç aylık bilanço karı 100.00 TL olan gelir vergisi mükellefi, 15.000 TL geçici vergi öder.
 • Gelir vergisinde uygulanan tarife türü artan oranlı tarifedir.
 • Stopaja tabi olmayan gayrimenkul sermaye iradı konut kira gelirleridir.
 • Bir takvim yılı içinde Türkiye’de altı aydan fazla oturanlar tam mükellef gelir vergisine tabi olur.
 • İşletme hesabı esasında vergilendirilen mükelleflerin tutmakla yüklü oldukları deftere işletme defteri denir.
 • Emsal kira bedeli esasında, beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradı yasaya göre belirlenen bedelden az olamaz.
 • Münferit beyanname, kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine verilmek zorundadır.
 • Kurumlar vergisinde matrahın tespitine ilişkin Ticari bilanço üzerinden öz sermayenin karşılaştırılması yoluyla ticari karın bulunması, Kanunen kabul edilmeyen giderlerin ticari kara ilave edilmesi, Giderler vara ticari kardır düşülmesi, İştirak kazancı varsa düşülmesi şeklinde yol izlenir.
 • Katma değer vergisinde verginin mükellefi, mal teslim eden veya hizmet ifa eden kişi olarak ifade edilir. Burada kastedilen mükellef kanuni mükelleftir.

Türk Vergi Sistemi Ders Notları Çıkmış Sorular Üzerinden Net Bilgiler 2

 • Özel tüketim vergisinin kabul edilmesiyle Akaryakıt tüketim vergisi uygulamadan kalkan vergilerden biridir.
 • Emlak vergisi, servet üzerinden alınan vergilerden biridir.
 • Veraset ve intikal vergisinde, beyanname vermeyen mükelleflere kendi yasasında ek süre tanınmıştır.
 • Türk motorlu taşıtlar vergisinde aracın yaşı vergi ölçüsü olarak kullanılmaktadır.
 • Cizye Osmanlı Devleti döneminde yalnızca Müslüman olmayan tebaadan alınan vergilerden biridir.
 • Normal amortisman oranı %30 olduğunda azalan bakiyeler usulüyle amortismanda uygulanacak olan oran %50 olarak belirlenmiştir.
 • Hayvancılıkla uğraşan bir mükellefin kazancının stopaj usulüyle vergilendirilebilmesi için en fazla 150 büyükbaş hayvanı olabilir.
 • Eşi ev hanımı ve iki çocuğu olan ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirim oranı %75 olarak belirlenmiştir.
 • Brüt asgari ücretin 980 TL olduğu 2013 yılında, bir iş adamının özel şoförünün aylık vergi matrahı 245 TL’dir.
 • Serbest meslek faaliyetinde ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranı %20 olarak belirlenmiştir.
 • Gayrimenkul sermaye iratlarına ait yıllık beyanname izleyen yılın Mart ayında verilir.
 • İlke olarak beyanname verme ve stopajı ödeme günleri ertesi ayın 23. ve 26. günleri akşamına kadardır.
 • Kurumlar vergisi mükelleflerinden yatırım fonlarının hukuki yapısı inançlı mülkiyet esası üzerine kurulmuştur.
 • Kurumlar vergisi kanununa göre sendikaların hukuki statüsü dernektir.
 • Katma değer vergisinin fiili mükellefi tüketicidir.
 • Vergi Usul Kanunu gümrük vergilerinde uygulanmaz.
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi Gider Vergileri Kanunu ile düzenlenmiştir.
 • Cep telefonuyla aylık 50 TL telefon konuşması yapan bir kişinin ödeyeceği özel iletişim vergisi 12,5 TL’dir.
 • Traktör motorlu taşıtlar vergisinin kapsamında kalmaz.
 • Motorlu taşıtlar vergisi, vergi dairesi tarafından kendiliğinden tahakkuk ettirilir.

Türk Vergi Sistemi Ders Notları Çıkmış Sorular Üzerinden Net Bilgiler 3

 • Mütercim, Heykeltıraş, Bilgisayar programcısı ve Müellif gibi meslekler telif kazançları istisnasından yararlanabilirler.
 • Ticaretle uğraşan bir gelir vergisi mükellefi yılın ilk üç ayında elde ettiği gelir için geçici vergiyi Mayıs ayında öder.
 • 2005 yılında zarar eden bir anonim şirketi bu zararını en son 2010 yılının kazancından düşer.
 • Gelirleri serbest meslek kazançlarına örnek olarak Noter, Sünnetçi, Muhasebeci ve Gümrük komisyoncusu gibi meslekler örnek olarak verilebilir.
 • Kurumların tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 gün içinde nihai tasfiye beyannamesi verilir.
 • İlaç satışlarında uygulanacak KDV oranı % 8’dir.
 • KDV, Yayılı muamele vergisidir.
 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergisi ve özel iletişim vergisi, İktisadi muamele vergilerindendir.
 • Sürücü belgesi, noter kağıdı, pasaport, beyanname gibi belgeler değerli kağıt olarak kabul edilir.
 • KDV, ÖTV, Gümrük Vergisi, Harçlar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi ve Özel İletişim Vergisi harcamalar üzerinden alınan vergilerdir.
 • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gelir üzerinden alınan vergilerdir.
 • Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi servet üzerinden alınan vergilerdir.
 • Veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri 3 yıl, Mayıs ve Kasım aylarıdır.
 • Gelir vergisinin konusuna giren 7 tip kazanç türü vardır. Bunlar;
  1. Ticari Kazançlar
  2. Zirai Kazançlar,
  3. Ücretler,
  4. Serbest Meslek Kazançları,
  5. Gayrimenkul sermaye iratları,
  6. Menkul Sermaye iratları,
  7. Diğer kazanç ve iratlar, olarak sıralanabilir.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu Türkiye’de 1997 yılında kabul edilmiştir.
 • Adi komandit şirkette komandite ortakların payı Ticari kazanç kapsamında gelir vergisini tabi tutulur.
 • İkametgahı Türkiye’de olanlar tam mükellef olarak gelir vergisine tabidir.

Türk Vergi Sistemi Ders Notları Çıkmış Sorular Üzerinden Net Bilgiler 4

 • Zirai faaliyetin yapıldığı işletmeyi işleten kişiye Çiftçi adı verilir.
 • Maliye Bakanlığının yayınladığı tebliğe göre, zirai kazanç sahiplerinin normal ödeme zamanı yerine, Kasım ve aralık aylarında ödeme yapabilmeleri için zirai kazançların toplam gelirlerine oranı en az %75 olmalıdır.
 • Veri alacağının, kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak, bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme tarh adı verilir.
 • Stopaj yoluyla alınan vergilerin ödendiği beyanname türü Muhtasar Beyannamedir.
 • Gelir vergisinde 2014 yılı gelirleri için beyanname verme sınırı 27.000 TL’dir.
 • Osmanlı dönemi vergilerinden olan aşar vergisi 1925 yılında kaldırılmıştır.
 • Bir kazası sonucu çalışma gücünün %80’nin yitiren bir kişi 1. Derecede sakatlık indiriminden yararlanır.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre cemaatlerin hukuki niteliği vakıf olarak belirlenmiştir.
 • Kurumların yapacakları gelir vergisi stopaj oranı yüzde 15’tir.
 • Trampa sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmeye denir.
 • Konşimento, gemiye yüklenen mala ilişkin ticari işlemle ilgili her türlü bilgilerin yazılı olduğu kıymetli evraka denir.
 • Gümrük vergisi türünde tarhiyata karşı dava açmadan önce idari itiraz yolu zorunlu olarak öngörülmüştür.
 • Emlak vergisini belediyeler toplar.
 • Serbest meslek kazancı sahipleri geçici vergi ödemekle yükümlüdür.
 • Gelir vergisinde tam mükellef ve dar mükellef ayırımında esas alınan temel ölçüt Türkiye’de yerleşmiş olmasıdır.
 • Su, elektrik, gaz kullanımlarında katma değer vergisini doğuran olay bedellerin tahakkuk etmesidir.
 • Kollektif şirketler kurumlar vergisi mükelleflerinden değildir.
 • Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri, banka ve sigorta muameleleri vergisinin yasal yükümlülerindendir.

Türk Vergi sistemi ders notları PDF olarak eklenmiştir.

PDF şifresi: www.kushirepiro.com

Reklam

Ders Notunu İndir

Reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.