Ticaret Hukuku Ders Notları
Ticaret hukuku ders notları
Reklam
Ticaret Hukuku Ders Notları
Ticaret hukuku ders notları

Ticaret Hukuku Ders Notları

Anonim Şirketler

Ticaret Hukuku Ders Notları Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı sorumluluğu mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu ise taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlı ve yalnızca şirkete karşı sorumlu olan ortaklık tipine anonim şirketi denir.

 • Kanunen zorunlu organları = Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’dur.

Kurucu sıfatını, ana sözleşmeyi imzalayan ve sermaye kıymayı taahhüt eden gerçek veya tüzel kişiler kurucu sıfatını kazanırlar.

Anonim ortaklıklar en az bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından kurulabilir.

Reklam
 • Asgari sermayesi en az 50.000TL’dir.
 • Ancak kayıtlı sermaye sistemini benimsememiş anonim şirketlerde ise 100.000TL’dir.

Ortaklık merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline yapılacak tescille tüzel kişilik kazanır. Tescil kurucu, ilan ise açıklayıcı niteliktedir. Tescil süresi 30 gündür.

Ana sözleşme veya genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, tasfiye payı dağıtımı para olarak yapılır.

YÖNETİM KURULU

Üyeliğin kazanılma yolları;

 • Ana sözleşme ile Atama,
 • Genel Kurul Tarafından Seçim,
 • Kamu Tüzel Kişisince Atama,
 • Yönetim Kurulu Tarafından Geçici Seçim
 1. Yönetim kurulu ana sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm öngörülmemişse üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.

Yönetim kurulu toplantılarında her üye bir oy kullanma hakkına sahiptir. Oyun bizzat kullanılması gerekir, üyeler birbirlerini temsilen oy kullanamazlar ve toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Mali hakları: Huzur hakkı, Ücret, Kazanç Payı, İkramiye, Prim

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3YIL’dır. Yeniden seçilme mümkündür.

 • Yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar kararın ilanından itibaren 1AY içinde açılmalıdır. Pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri kanunda öngörülen sebepler doğrultusunda dava açabilirler.

Nakdi sermayenin ödenme şekli: %25i tescilden önce geri kalanının ise tescilden itibaren 24Ay içinde ödenmesi gerekir.

Kayıtlı sermaye sistemi: Ana sözleşmede gösterilen alt ve üst limitler arasında, yönetim kurulu kararı ile ana sözleşme değişikliği usulüne uyulmaksızın sermaye artırımına izin veren sistemdir.

Esas sermaye sistemi: Kuruluş sırasında şirketin ana sözleşmesinde gösterilerek ticaret siciline tescil edilen ve daha sonra değiştirilebilmesi ana sözleşme değişikliği gerektiren ve bir tek rakam olan sistemdir. Genel Kurul kararı ile sermaye arttırılabilir.

Sayılan 4 Butlan(BATIL) Nedeni;

 1. Eşit işlem ilkesine aykırı kararlar
 2. Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen kararlar
 3. Pay sahiplerinin özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar
 4. Diğer organların devredilmez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin kararlar

Sermayenin özellikleri;

 • Nakit ile ifade edilmesi
 • Tamamen taahhüt edilmiş olması
 • Önceden belirlenmiş ve sabit olması
 • Paylara bölünmüş olması

Denetimi

 • İç ve dış denetim olmak üzere ikiye ayrılır.
 • İç denetim, ortaklığın işleyişi ile ilgili ve şirket adına yapılan ve elde edilen sonucun pay sahiplerine sunulduğu denetimdir.
 • Dış denetim, ortaklığın dışarıdan ve bazı yetkili kişi ya da kurumlar tarafından denetlenmesidir.
 • Dış denetim, devlet tarafından yapılan denetim ve bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetim olmak üzere 2’ye ayrılır.
 • Devlet tarafından yapılan denetim Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilir.
 • Bağımsız denetim ise, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilen kişiler veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri tarafından gerçekleştirilir.

Denetçinin verdiği denetim raporu şunları içerebilir:

 • Olumlu görüş
 • Sınırlandırılmış olumlu görüş
 • Görüş bildirmekten kaçınma
 • Olumsuz görüşme

GENEL KURUL VE ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ
GENEL KURUL

Anonim şirketlerdeki genel kurul, pay sahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile yılda en az bir defa gerektiğinde toplanan bir organ olup ortaklığın birçok konudaki kararları bu kurulda alınır.

Genel kurul gündeminde yer almasa da yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasının görüşülmesi yasal olarak mümkündür.

Olağan toplantıların gündemini kanun belirler

Olağan üstü toplantıların gündemini ise çağrıda bulunan makam belirler.

Genel kurul toplantı gündeminde gösterilmeyen konuların görüşülememesi ve karar bağlanamamasına gündeme bağlılık kuralı denir.

Genel kurul kararlarına karşı dava açma süresi 3Aydır. Hak düşürücüdür, hakim re’sen dikkate alır. Davada basit yargılama usulü uygulanır. Merkezin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi görevlidir.

Genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar şunlardır;

 • Yönetim kurulu
 • Pay sahibi
 • Azınlık pay sahipleri
 • Tasfiye memurları
 • İflas idaresi
 • Kayyım

Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bu kişiler, içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi genel kurulda temsilci olarak atayabilirler.

Ana sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oy birliği ile alınır.

Genel kurulda toplantı yeter sayısı, ortaklık sermayesini temsil eden pay sahiplerinin en az 1/4’dir.

Anonim şirketlerde tasfiyeden dönme için gerekli olan oy nisabı Sermayenin en az %60’ıdır.

 • Temsil türleri bireysel ve toplu temsil olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Bireysel temsil türleri; Adi Temsilci, Tevdi Eden Temsilci

Toplu temsil türleri; Organın Temsilcisi, Bağımsız Temsilcisi, Kurumsal Temsilcisi

Tasfiye: ortaklık mal varlığının paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilip borçların ödenmesi, geriye bir miktar artarsa, bu miktarın tasfiye bakiyesi dağıtım hükümlerince dağıtılması ve ortaklık kaydının sicilden terkin ettirilmesi için yapılması gereken işlemlerin bütününü ifade eder.

TASFİYENİN İLKELERİ

Tasfiye sırasında tüzel kişilik devam eder.

Ortaklık amacı, kendiliğinden tasfiye amacına dönüşür; Ortaklık bu amaçtan dolayı kural olarak yeni işlem ve faaliyetlere girişemez. Ticaret ünvanına “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenir

Organlar varlıklarını sürdürür. Ancak tasfiye sırasında ortaklık organlarının görev ve yetkilerinin, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olmakla birlikte tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlerle sınırlı hale gelir.

İflas dışındaki sona erme nedenlerinden biriyle tasfiye, tasfiye memurunca yapılır. İflasta ise iflas idaresince yapılır.

Ticaret hukuku ders notları güncellenmeye devam edecektir.

Reklam

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.