Sosyal Politika Ders Notları
Reklam

Sosyal Politika Ders Notları

Sosyal Politika Ders Notları

Sosyal politika ders notları PDF olarak ta yazımızın sonunda ek olarak sunulmuştur. Dileyen öğrenciler indirebilir ve yazıcıdan uygun şekilde çıktı alabilirler.

Sosyal politika: Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünüdür. Aslında bakılırsa sosyal politika kavramının ortaya çıkışının temelinde Sanayi Devrimi vardır. Sanayi Devrimi döneminde gelişen kötü çalışma koşullarının önüne geçmek amacıyla sosyal politika kavramı meydana gelmiştir.

Sosyal Politikanın Kapsamı

Bağımlı statüler altında çalışanlar, ekonomik yönden güçsüz kesimler ve özel olarak korunması gereken kesimlerdir. Özel olarak korunması gereken kesimleri açacak olursak bunlar çocuklar, yaşlılar, tüketiciler, özürlüler, eski hükümlüler, gençler, kadınlar ve göçmenler olarak sınıflandırılabilir.

Reklam

Sosyal politika kamuya ait bir politikadır ve dolayısıyla yürütücüsü devlettir. Sosyal politika aynı zamanda evrenseldir.

Sosyal politikanın finansmanı olarak devlet tarafından halktan toplanan vergiler, işçi ve iş verenlerden alınan sigorta katkılarıyla birlikte devletin sigorta fonlarına yaptığı katkılar, yerel yönetimlerin bütçeleri, parasal nitelikli tüm yaptırımlar, harçlar, şans oyunlarının gelirlerinden özel olarak ayrılan paylar, bağışlar ve uluslararası kuruluşlardan alınan yardımlar olarak gösterilebilir.

Net Bilgiler ve Cevaplar

 • Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 1952 yılında kurulmuştur.
 • Lonca: Aynı bölgede varlığını gösteren esnaf ve zanaatkarların birlik olduğu yapılanmadır.
 • 1936 yılında kaleme aldığı “İstihdam, faiz ve paranın genel teorisi” adlı eseri yazan ve liberal çizgiden ödün vermiş olan iktisatçı Keynes‘tir.
 • “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sloganı Liberalizm felsefesini ifade eder.
 • Sosyal politika bilim dalı doğrudan Yaşlılar, Kadınlar, Göçmenler ve İşçiler gibi sosyal yardıma muhtaç kalabilecekleri kapsar.
 • Sosyal Politikanın ortaya çıkmasına Sanayi Devrimi yol açmıştır.
 • Fransa’da uluslar arası çalışma normlarının oluşturulmasına yönelik ilk adımlar Daniel Le Grand tarafından atılmıştır.
 • Ücret Haddi: Emeğin belirli bir zaman veya üretim birimi başına elde ettiği para miktarına denir.
 • İngiltere’de dokuma sanayisinde çalışan çocukların çalışma süreleri ve çalışma şartları bakımından korunması hususunda ilk düzenleme 1802 yılında yapılmıştır.
 • Dünya Bankasının 2015 yılı verilerinde satın alma gücü en yüksek, kişi başına düşen milli gelir bakımından en yüksek olan ülke Katar‘dır.
 • Belirli bir dönemde üretilen milli gelirin kişiler, aileler ya da nüfus grupları arasında dağılımına kişisel gelir dağılımı denir.

Sosyal Politika Ders Notları Devamı

 • Dünyada uygulanan en kapsamlı mikro kredi uygulaması Bangladeş’te başlamıştır.
 • Objektif Yoksulluk: Tüketilmesi gereken günlük kalori miktarı ya da yapılan tüketim harcamaları gibi tespit olunabilir ve doğruluğu kanıtlanabilir bir standartın altında kalmasıdır.
 • Üretim faktörlerinin belirli bir dönem içinde kullanılmasına geniş anlamda istihdam denir.
 • İnsani gelişme raporları UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından hazırlanır.
 • İşçiler açısından birleşme hakkı ilk defa İngiltere‘de yasal hak olarak tanınmıştır.
 • Türkiye’de pozitif hukuk kurallarına geçiş Tanzimat ve Meşrutiyet Döneminde olmuştur.
 • Yaşamakta olduğu toplumun gereklerine uygun bir yaşam düzeyi sağlamayı kendisi için amaç edinen devlete Sosyal Devlet denir.
 • Paranın satın alma gücünü Reel Ücret ifade eder.
 • Gelirin coğrafi dağılımını bölgesel gelir dağılımı olarak ifade edilir.
 • Adam Smith liberal doktorini açıklamış ve kısaltılmış adı olan Milletlerin Zenginliği adlı eseri yayınlamıştır.
 • Üretime katılan kişilere bağımlı olan nüfusun ölçüsü bağımlılık oranı olarak ifade edilir.
 • Sosyal liberal düşünce ilk kez İngiltere’de popüler hale gelmiştir.
 • Sosyal Sigorta günümüzün modern sosyal güvenlik yöntemidir.
 • Olumlu ayrımcılık türü, ayrımcılıktan kaynaklanan, eşitsizliği dezavantajlı gruplara sorunun kaynağına göre daha farklı haklar vererek çözmeye çalışır.
 • Workfare ABD ve Avustralya’da uygulamaya konan işsiz, yoksul veya dışlanmış bir kişinin yardıma veya gelire hak kazanabilmesi için ilgili kamu kurumunun göstereceği bir işte çalışmasının zorunlu olduğu programın ismidir. Örnek olarak Singapur devletine ait https://www.workfare.gov.sg web sitesini inceleyebilirsiniz.
 • İlk sosyal sigortaları kuran sanayileşmiş avrupa ülkesi Almanya, ikincisi ise Avusturya’dır.
 • Küreselleşmeyi açıklamaya yönelik yaklaşımlar 3 ana grupta toplanır.
 • ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)’nün asgari yaş sözleşmesine göre çalıştırma yaşı en az 15 olarak kabul edilmiştir. Küreselleşme ile ilgili ilk ve en kapsamlı raporu Herkes İçin Fırsatlar Yaratan Adil Bir Küreselleşme’dir.
 • 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kamu sektöründe eski hükümlü çalıştırma oranı %2’dir.
 • Uluslararası Para Fonu Küreselleşmeyi bütün ülkelerin vatandaşlarına yüksek bir hayat standardı sunmak olarak tanımlanmıştır.
 • 4817 sayılı Kanun yabancıların çalışma izinleri ile ilgili düzenlemeleri içerir.
 • Türkiye’de çocukların çalışma yaşamında korunmasına yönelik ilk düzenleme 1921 yılında yapılmıştır.

Sosyal Politika Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları

 • Birleşmiş milletlerin sosyal barış ve sosyal adaletin sağlanması yolundaki en önemli belgesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’dir.
 • Klasik Liberalizm: Temel felsefesini tabiatçılık ve bireysellik üzerine kurar ve toplumu evletin müdahalesinden kurtarmayı amaçlar.
 • Sosyal Reformcu Sosyalistler, sosyal sorunların demokratik parlamenter yöntemlerle, kapitalist düzeni aşan sosyal reformlarla aşılacağına inanırlar.
 • Rönesans, Reformlar, Haçlı Seferleri, Deniz Ticaret Yollarının Keşfedilmesi, Sanayi Devrimine alt yapı oluşturmuştur.
 • Sosyal Politikanın temel hedefleri sosyal refahın sağlanması ve geliştirilmesi ile sosyal adaletin sağlanmasıdır.
 • Liberalizmi savunan isimler, Smith, Ricardo, Malthuss ve Mill’dir.
 • Yaşlılar, özel olarak korunması gereken kesimdir.
 • Kendi kendine yardım araçları, Vakıflar, Dernekler, Sendikalar ve Kooperatiflerdir.
 • Türkiye İstatistik Kurumu gelir dağılımına ilişkin istatistik başlangıcı 1987 yılıdır.
 • Eksik istihdam, bireyin çalışma gücü ve arzusu olduğu halde hali hazırda çalıştığında daha fazla çalışmaması ya da daha gelişmiş şartlar altında çalışması veya başka bir mesleğe geçmesi halinde verimliliğin artması durumudur.
 • Gelir dağılımı politikasının amaçları, ücret politikası, fiyat politikası, servet politikası, maliye politikasıdır.
 • Fonksiyonel Gelir Dağılımı, milli gelirin ana üreten üretim faktörleri, emek sahipleri, sermaye sahipleri, toprak sahipleri ve girişimci arasındaki dağılımı gösterir.
 • Birincil Gelir Dağlımı, Üretim sürecine katılan üretim faktörleri tarafından yaratılan gelirin serbest piyasa ekonomisine hiç bir müdahale olmaksızın dağılımına denir.
 • Lorenz Eğrisi, kişisel gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesinde kullanılan başlıca yöntemdir.
 • Üretim faktörlerinin belli bir dönem içerisinde kullanılma derecesine Geniş Anlamda İstihdan adı verilir.
 • Reel Ücret, nominal ücretin ülkedeki fiyatların düzeyi dikkate alınarak hesaplanan satın alma gücünü ifade eder.
 • Aktif İstihdam Politikaları, mesleki eğitim programı, üret ve istihdam sübvansiyonları, girişimciliğin desteklenmesine yönelik programlar, doğrudan kamu istihdamı.

Sosyal Politika Ders Notları İndir!

Reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.