Reklam
icra ve iflas hukuku ders notları
İcra ve İflas hukuku ders notları

Icra ve Iflas Hukuku Ders Notları

icra ve iflas hukuku ders notları açık öğretim fakültesi öğrencileri için özenle hazırlanmıştır. İyi dersler 🙂

İLAMSIZ İCRA VE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP;

 • Alacaklı tarafından borçluya süre verilmesini ifade eden hukuk terimine imhal denir.
 • Taşınır rehininin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte ödeme süresi 15GÜN’dür.
 • Taşınır rehininin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte itiraz süresi 7GÜN’dür.
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takibe itiraz üzerine alacaklının itirazın kaldırılması yoluna başvurması ve icra mahkemesince itirazın kaldırılmasına yönelik verilen kararın temyizi halinde borçlunun ya da ipotekli mal sahibi üçüncü kişinin satışın durdurulması için alacağın %15’i oranında teminat yatırması gerekir.
 • İcra emrinde borçlunun ilamda belirtilen borç konusu şeyi, belli bir süre içinde (kural olarak 7GÜN) ödemesi, teslim etmesi veya yapması, bunları yerine getirmezse icra dairesi tarafından zorla yerine getirileceği ihtar edilir.

 

İLAMLI İCRA TAKİBİNE DAYANAK OLACAK İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER

 • Mahkeme huzurunda yapılan sulhler
 • Mahkeme huzurunda yapılan kabuller ve icrai nitelikte feragatler
 • Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren düzenleme şeklindeki noter senetleri
 • İstinaf ve temyiz kefaletnameleri
 • İcra dairesindeki kefaletnameler

İLAMLI İCRA TAKİBİNİN AŞAMALARI

  1. Takip talebi
  2. İcra emrinin gönderilmesi
  3. Eğer şartları varsa icranın geri bırakılası ve
  4. İlamın icrası şeklindedir.
 • Para ve teminat alacağı dışında bir alacak için (taşınır ve taşınmaz teslimi, bir yapılması…), takip yapılmadan önce mutlaka mahkemede dava açılıp ilam alınması gerekir.

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

İcra emrini alan borçlu, icranın geri bırakılması sebeplerinin bulunduğunu düşünüyorsa, icra emrinin tebliğinden itibaren 7GÜN içinde icra mahkemesine başvurmalıdır. Borçlunun icranın geri bırakılmasını talep edebilmesi için 3 sebep bulunmaktadır. Bunlar; itfa, ihmal ve zamanaşımına uğramış o : lması.

Reklam

TAŞINIR REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP

Ödeme emrinde, takip talebindeki kayıtlarla ödeme süresinin 15GÜN olduğu, 7GÜN içinde itiraz edilmezse ve 15GÜN içinde borç ödenmezse rehinin satılacağı, borçlu 7GÜN içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmezse, artık bu takipte rehin hakkını kabul etmiş sayılacağı, borçlu sadece rehin hakkında itiraz ederse, alacaklının, bu takipten vazgeçerek, haciz yoluyla takibe devam edeceği bildirilir.
İmhal: borçluya süre verilmesi İtfa: borcun sona ermesi

İcra ve İflas Hukuku

İFLAS TAKİBİ ve İFLAS DAVASI

 • İflas organları tarafından gerçekleştirilir.
 • Tacirler hakkında uygulanır.
 • Borçlunun tüm malvarlığı üzerinde gerçekleşir.
 • Takip yapmayan alacaklıların da alacaklarına kavuşması sağlanır.
 • Borçlunun iflasına karar verebilmek için bütün malvarlığının tükenmiş olması gerekmez.
 • İflas kararı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ tarafından verilir.
 • Alacağın miktarı ne olursa olsun iflas davası asliye ticaret mahkemesinde açılır.
 • Ayrı bir asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
 • Yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir.
 • Mahkeme yetkili olup olmadığını kendiliğinden gözetir.
 • Takipli iflas yolu genel iflas yolu ve kambiyo senetlerine özgü iflas yolu olmak üzere 2’ye ayrılır.
 • Alacaklının her iki yola başvurabilmesi için, borcun para ya da teminat alacağı olması ve borcun vadesinde ödenmemiş olması gerekir.
 • Temel şart borçlunun muaccel para veya teminat borcunu ödememiş olmasıdır.
 • Borçlunun iflasına karar verilebilmesi için öncelikle icra dairesine takip talebi ile başvurulması gerekir.
 • Genel iflas yolu ile takipte itiraz süresi 7GÜN’dür.
 • Borçlu iflasa tabi kimselerden değilse bunu itiraz olarak ileri sürmelidir.
 • Ödeme emrine itiraz iflas takibini durdurur.
 • Alacaklı iflas davasını, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 1YIL içinde açmalıdır.(Bu süre hak düşürücü süredir. Süre geçirilmişse aynı takip içinde borçlunun iflası istenemez.)

İFLAS DAİRESİNİN GÖREVLERİ

 1. İflasın açıldığını gerekli yerlere bildirmek ve ilan etmek
 2. Müflisin mallarının defterini tutmak
 3. Muhafaza tedbirlerini yerine getirmek
 4. Adi tasfiyede alacaklıları birinci toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek
 5. İflas idaresinin tasfiyeye ilişkim işlemlerini denetlemek
 6. Birinci alacaklılar toplantısının yapılmaması halinde iflas idaresi yerine iflas masasını idare ve tasfiye etmek.
 7. Basit tasfiye usulünde tasfiyeyi bizzat yapmak

Birinci alacaklılar toplantısı: İflas idaresinin üyelerini seçer.

İkinci alacaklılar toplantısı: İflas idaresinin görevine devam edip etmeyeceğine kadar verir ve bu konudaki teklifini icra mahkemesine bildirir.

 

 

İFLAS SEBEPLERİ

 1. Amme alacaklarından dolayı da iflas istenebilir
 2. Alacağı rehinle teminat altına alınmış olan bir alacaklının, borçlunun iflasını isteyebilmesi için ilk önce rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapması gerekir
 3. İflas yoluna başvurabilmek için, alacağın para veya teminat alacağı olması gerekir.
 4. Para alacağının miktarı önemli değildir.
 5. Bir malın teslimi gibi eda borcuna dayanarak iflas yoluna başvurulamaz.

 

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU

 • Kambiyo senedine bağlı alacak rehinle temin edilmiş olsa dahi iflas yolu ile takip yapmak mümkündür.
 • Şartları alacaklının elinde bir kambiyo senedi bulunması ve borçlunun iflasa tabi kişilerden olmasıdır.
 • Takip talebinde iflas istendiği açıkça belirtilmelidir.
 • Senet aslı takip talebi ile icra dairesine verilir.
 • İcra müdürü senedin niteliğini ve vadesinin gelip gelmediğini incelemek zorundadır.
 • Kambiyo senedine özgü iflas yolunda itiraz, tebliğ tarihinden itibaren 5GÜNdür.
 • Şikayet dilekçesi icra dairesine verilir.

İFLASIN ERTELENMESİ

 • İflasın ertelenmesi sermaye şirketleri ve kooperatifler hakkında öngörülmüştür.
 • İflas kararının belli koşulların varlığı halinde geçici olarak ertelenmesi imkanıdır.
 • Borca batıklık dışındaki diğer hallerde erteleme talep edilemez.
 • Erteleme talebi ile birlikte bir iyileştirme projesi ve iyileştirmeyi inandırıcı gösteren diğer bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması gerekir.
 • Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa azami 1YILlık bir süre için erteleme kararı verir.
 • Kayyım atanmasına karar verilir.
 • Erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığı anlaşılırsa mahkeme şirketin yada kooperatifin iflasına karar verir.

ADİ İFLAS TASFİYESİNİN AŞAMALARI

 • Birinci alacaklılar toplantısı
 • Sıra cetvelinin düzenlenmesi
 • İflas idaresinin seçilmesi
 • Masa alacaklıların tahsili ve acele hallerde satış yapılması
 • İstihkak iddiaları hakkında karar verilmesi
 • İflas alacaklarının incelenmesi
 • İkinci alacaklılar toplantısı
 • Malların satışı ve payların paylaşımı

 

TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ

 • Defter tutulduktan sonra, defterdeki bilgilere göre masaya ait hiçbir mal bulunmuyorsa, iflas tatil edilir.
 • Defteri tutulan malların bedeli adi tasfiye masraflarını karşılamıyorsa basit tasfiye usulüne gidilir.
 • Defteri tutulan malların bedeli adi tasfiye masraflarını karşılıyorsa adi tasfiye usulüne gidilir.
 • İflas idaresi iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç 3AY içinde tasfiyenin hangi şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır.
 • Adi ve basit tasfiye olmak üzere 2 çeşit tasfiye usulü vardır.
 • Basit tasfiyeyi iflas dairesi yapar.
 • Adi tasfiyeyi iflas idaresi yapar.
 • Basit tasfiye usulünde alacaklılar toplantısı yoktur.
 • Adi tasfiyeyi bir ilan ile başlanır ve bu ilan iflas idaresinin adi tasfiyeye karar vermesinden itibaren 10GÜN içinde yapılır.
 • Adli tasfiye 6AY içinde tamamlanmalıdır.

Birinci alacaklılar toplantısı;

 • İcra müdürü veya yardımcılarından biri başkanlık eder.
 • Müdür, alacakları belli belge belgelere dayanan alacaklılar arasından bir iflas bürosu oluşturur.
 • Acele hallerde satışa veya ticari işletmenin devamına karar verebilir.
 • Alacaklılar toplantısına katılacak ve oy kullanacak alacaklıları iflas bürosu belirler.

İkinci alacaklılar toplantısı;

 • İflas idaresi tarafından kabul edilen alacaklılar katılabilir.
 • Alacaklılar toplanmazsa ya da nisap sağlanamazsa bu durum tespit edilir ve iflas idaresi tasfiye kapanana kadar işe devam eder.
 • İflas idaresi toplantıdan en az 20GÜN önce yapacağı ilan ile alacaklıları davet eder.
 • Müflisin taraf olduğu davalara devam edilip edilmeyeceğine ikinci alacaklılar toplantısında karar verilir.
 • İkinci alacaklılar toplantısında taşınır ya da taşınmaz malların pazarlık yolu ile satışına da karar verilebilir.

İstihkak Davaları;

 • Malın müflise ait olup olmadığı, iflas masasına dahil olup olmayacağı konusunda çıkan uyuşmazlıklar istihkak davası yolu ile çözülür.
 • İstihkaka konu olan malın 3.kişilere verilip verilmeyeceğine iflas idaresi karar verir.
 • İflas idaresi istihkak iddiasını reddederse, 3.kişiye İcra Mahkemesinde dava açması için 7GÜNlük süre verir.
 • Mahkeme gerekli görürse istihkak davası nedeniyle iflas masasının muhtemel zararına karşı teminat isteyebilir.
 • İstihkak iddia edilen mal 3.kişinin elindeyse mal 3.kişinin elinden alınmaz, sadece deftere yazılır.

SATIŞ AŞAMASI

 • İflasta satış için talebe gerek yoktur, ikinci alacaklılar toplantısından sonra iflas idaresi satış hazırlıklarına başlar.
 • Hacizdeki satışla aynı prosedür uygulanır ancak burada icra dairesinin yerini iflas dairesi alır.
 • Satılacak mal taşınmazsa ilan açık arttırmadan en az 1AY önce yapılmalıdır.
 • Üzerine rehin hakkı bulunan malların pazarlık suretiyle satılması ancak rehin alacaklısının izniyle mümkündür.

 

Sıra Cetveli düzenlenmesi;

 1. Alacaklıların kaydı için ilanda belirtilen sürenin sona ermesinden ve iflas idaresinin seçilmesinden itibaren 3AY içinde iflas idaresi sıra cetveli düzenler.
 2. Zorunlu hallerde 3Aylık sürenin dolmasından önce, iflas idaresi icra mahkemesine başvurarak sürenin uzatılmasını ister.
 3. Süresinde sıra cetveli düzenlenmezse, iflas dairesi durumu icra mahkemesine bildirir ve bunun üzerine iflas idaresi üyelerinin görevine son verilir.
 4. Sıra cetveli düzenlenirken iflas hukuku kurallarına aykırı davranıldığı iddiasında olan alacaklı bu hususta icra mahkemesine şikayet yolu ile başvurur.
 5. Sıra cetvelinde hani alacakların kabul edildiği hangilerinin kabul edilmediği gerekçe olarak gösterilir.

 

 

icra ve iflas hukuku ders notları yazımız burada son buluyor. Yazımız günceldir.

Reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.